Wybory Samorządowe 2024

top

Dla południa Wrocławia

Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej w mieście Wrocław jest kluczowym elementem poprawy jakości życia mieszkańców i przyciągania nowych inwestorów. Budowanie zaufania do transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury rowerowej, a także uwzględnienie potrzeb kierowców wymaga zintegrowanego podejścia i strategicznych inwestycji.

Budowanie Zaufania do Transportu Zbiorowego

Wrocław, jako dynamicznie rozwijające się miasto, stoi przed wyzwaniem zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego. Kluczem do budowania zaufania do transportu zbiorowego jest nie tylko zwiększanie regularności i punktualności kursów, ale również modernizacja taboru, w tym wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych pojazdów. Niezwykle ważne jest także rozwijanie systemu informacji pasażerskiej, który umożliwia łatwe planowanie podróży i dostęp do aktualnych rozkładów jazdy w czasie rzeczywistym.

Poprawa Infrastruktury Rowerowej

Równie istotnym aspektem jest rozwój infrastruktury rowerowej, która powinna obejmować nie tylko budowę nowych ścieżek rowerowych, ale także modernizację i utrzymanie istniejących, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Ważne jest stworzenie spójnej sieci połączeń, umożliwiających łatwy dostęp do kluczowych punktów miasta, takich jak strefy biznesowe, centra handlowe, placówki edukacyjne oraz obszary rekreacyjne. Inicjatywy takie jak rower miejski czy parkingi rowerowe przy stacjach transportu publicznego mogą dodatkowo zachęcić mieszkańców do korzystania z rowerów jako alternatywnego środka transportu.

Uwzględnienie Potrzeb Kierowców

W kontekście potrzeb kierowców, kluczowe jest nie tylko rozbudowanie infrastruktury drogowej, ale również modernizacja istniejących ulic oraz budowa nowych dróg łączących południe miasta z centrum. To działanie ma na celu nie tylko usprawnienie ruchu w godzinach szczytu, ale także zredukowanie zatłoczenia w najbardziej obciążonych rejonach. Wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania ruchem może dodatkowo przyczynić się do optymalizacji przepływu pojazdów i zmniejszenia czasu przejazdu.

—————–

Równoważenie potrzeb użytkowników transportu zbiorowego, rowerzystów oraz kierowców wymaga kompleksowego planowania i koordynacji działań. Inwestycje w infrastrukturę drogową, rozwój transportu zbiorowego oraz poprawa warunków dla rowerzystów są niezbędne, aby Wrocław mógł nadal dynamicznie się rozwijać, będąc przy tym miastem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla turystów. Tylko zintegrowane podejście i konsekwentne działania mogą przyczynić się do stworzenia zrównoważonego systemu mobilności miejskiej, który odpowiada na różnorodne potrzeby użytkowników i przyczynia się do podnoszenia jakości życia we Wrocławiu.

Rozbudowa i remont infrastruktury edukacyjnej, w szczególności budynków szkolno-przedszkolnych na południu Wrocławia, stanowi kluczowy element strategii miasta mającej na celu poprawę jakości edukacji i dostosowanie jej do rosnących potrzeb młodszych mieszkańców. Plan ten obejmuje zarówno modernizację istniejących placówek, jak i budowę nowych obiektów, w tym szczególnie projektowaną szkołę na Jagodnie, która ma za zadanie sprostać oczekiwaniom rozwijającej się dzielnicy.

Modernizacja Istniejących Placówek

Modernizacja i remonty dotychczasowych budynków szkolnych i przedszkolnych są niezbędne, aby zapewnić uczniom i przedszkolakom bezpieczne oraz przyjazne środowisko do nauki i zabawy. Inwestycje te skupią się nie tylko na odnowieniu infrastruktury budowlanej, ale również na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają proces edukacyjny. W ramach modernizacji planuje się m.in. remonty sal lekcyjnych, łazienek, a także ulepszenie warunków termicznych budynków przez izolację termiczną i wymianę stolarki okiennej.

Rozbudowa i Nowe Inwestycje

Zwiększenie liczby miejsc w placówkach edukacyjnych na południu Wrocławia, w tym planowana budowa szkoły na Jagodnie, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie wynikające z intensywnego rozwoju mieszkaniowego tej części miasta. Nowe szkoły i przedszkola mają być zaprojektowane z myślą o elastyczności i adaptowalności przestrzeni, tak aby mogły one służyć różnorodnym potrzebom edukacyjnym i społecznym. W ramach projektów uwzględnię  sale wielofunkcyjne, biblioteki, sale gimnastyczne i boiska sportowe, które mogą być wykorzystywane nie tylko przez uczniów, ale również przez lokalną społeczność.

Szkoła na Jagodnie

Projekt szkoły na Jagodnie ma na celu stworzenie placówki odpowiadającej na najnowsze standardy edukacyjne. Szkoła musi być wyposażona w nowoczesne laboratoria, pracownie informatyczne i językowe, które zapewnią uczniom dostęp do wysokiej jakości nauczania w zakresie nauk ścisłych, technologii i języków obcych. Ponadto, duży nacisk kładę  jest na przestrzenie zewnętrzne, takie jak place zabaw i tereny zielone, które promują aktywny wypoczynek i interakcje społeczne wśród uczniów.

Podsumowanie

Inwestycje w rozbudowę i remont budynków szkolno-przedszkolnych na południu Wrocławia, w tym budowa szkoły na Jagodnie, są wyrazem mojego dążenia do zapewnienia najwyższej jakości edukacji. Poprzez tworzenie bezpiecznego, nowoczesnego i stymulującego środowiska edukacyjnego, Wrocław umocni swoją pozycję jako miasto przyjazne rodzinom i sprzyjające rozwojowi młodego pokolenia.

Ukończenie projektu „Zielonego Klina Wojszycko Jagodzińskiego” oraz inicjatywy budowy zielonych skwerów, a także odnowienie podwórek i kamienic na Przedmieściu Oławskim i Brochowie, reprezentują holistyczne podejście do rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miejskiego. Te działania są nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale także w jakość życia mieszkańców, środowisko naturalne oraz dziedzictwo kulturowe Wrocławia.

Zielony Klin Wojszycko Jagodzińskiego

Projekt „Zielonego Klina Wojszycko Jagodzińskiego” ma na celu stworzenie ciągłej, zielonej przestrzeni publicznej, która będzie służyć zarówno jako obszar rekreacyjny, jak i korytarz ekologiczny wspierający bioróżnorodność miejską. Ukończenie tego przedsięwzięcia wprowadzi do miasta więcej zieleni, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia efektu wyspy ciepła oraz stworzenia przestrzeni sprzyjającej odpoczynkowi i integracji społecznej. Ponadto, projekt ten ma za zadanie połączyć istniejące tereny zielone i parki, tworząc spójną sieć ekologiczną.

Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego i Brochowa

Inwestycje na Przedmieściu Oławskim i Brochowie obejmują kompleksową odnowę podwórek i zabytkowych kamienic, co ma na celu nie tylko poprawę estetyki i warunków mieszkaniowych, ale także zachowanie dziedzictwa architektonicznego tych historycznych dzielnic. Budowa zielonych skwerów w tych obszarach wpisuje się w strategię tworzenia „zielonych płuc” miasta, zapewniających mieszkańcom dostęp do przestrzeni wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Wpływ na Społeczność i Środowisko

Działania te mają dalekosiężny wpływ na społeczność lokalną, poprawiając nie tylko bezpośrednie otoczenie, ale także sprzyjając rozwojowi lokalnej gospodarki poprzez atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną. Rewitalizacja zabytkowych kamienic i budowa zielonych skwerów nie tylko zwiększają wartość estetyczną obszarów miejskich, ale również promują zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskową.

Podsumowanie

Projekty takie jak „Zielony Klin Wojszycko Jagodzińskiego” oraz inicjatywy na Przedmieściu Oławskim i Brochowie są przykładem, jak zintegrowane podejście do planowania przestrzennego i rewitalizacji może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji zrównoważonego rozwoju. Są to inwestycje, które nie tylko zmieniają krajobraz miasta, ale również wpływają na społeczność, ekonomię i środowisko na lata.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie świadomości na temat zagrożeń w środowisku miejskim i szkolnym to kompleksowe zadania wymagające zaangażowania zarówno władz lokalnych, instytucji edukacyjnych, jak i społeczności lokalnej. Konieczne jest podjęcie szeregu działań, zarówno prewencyjnych, jak i edukacyjnych, aby skutecznie zwalczać problemy takie jak hejt w środowisku szkolnym, który jest coraz większym wyzwaniem dla bezpieczeństwa i dobrostanu uczniów.

Poprawa Bezpieczeństwa Publicznego

Poprawa bezpieczeństwa publicznego wymaga podejścia wielowymiarowego, obejmującego nie tylko zwiększenie obecności sił porządkowych w przestrzeni publicznej, ale także rozwój systemów monitoringu miejskiego i oświetlenia, co może znacząco ograniczyć przestępczość. Ważne jest również wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, promujących świadome zachowania i sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Działania takie mogą obejmować warsztaty, kampanie społeczne oraz akcje informacyjne na temat bezpieczeństwa osobistego i majątkowego.

Promowanie Świadomości na Temat Zagrożeń

Promowanie świadomości na temat zagrożeń w społeczności lokalnej wymaga regularnej komunikacji i edukacji. Wprowadzenie programów szkoleniowych dla różnych grup wiekowych, skupiających się na rozpoznawaniu i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom, jest kluczowe. Działania mogą obejmować na przykład kursy pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz warsztaty z zakresu rozpoznawania i reagowania na symptomy uzależnień czy przemocy.

Działania w Zakresie Problemu Hejtu w Środowisku Szkolnym

Zwalczanie hejtu w środowisku szkolnym wymaga kompleksowej strategii, łączącej edukację z interwencją. Programy edukacyjne powinny koncentrować się na kształtowaniu empatii, umiejętności komunikacji interpersonalnej i świadomości konsekwencji cyberprzemocy. Ważna jest rola szkoleń dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy powinni być wyposażeni w narzędzia do rozpoznawania i reagowania na przypadki hejtu oraz dyskryminacji. Niezbędne jest również stworzenie systemu wsparcia dla ofiar, w tym dostęp do psychologa szkolnego, doradztwa prawne i grup wsparcia.

Inicjatywy takie jak tworzenie szkolnych kodeksów dobrego zachowania, kampanie antyhejtowe, czy projekty społecznościowe angażujące uczniów w działania na rzecz pozytywnego klimatu w szkole, mogą przyczynić się do budowania kultury szacunku i tolerancji.

Podsumowanie

Zarówno poprawa bezpieczeństwa publicznego, jak i promowanie świadomości na temat zagrożeń oraz zwalczanie hejtu w środowisku szkolnym, wymagają zaangażowania na wielu poziomach i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Skuteczne działania w tych obszarach mogą przyczynić się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale także do budowania zdrowszej i bardziej wspierającej społeczności.

Budowa miejsc integracji i wypoczynku, takich jak Centra Aktywności Lokalnej (CAL) na Klecinie i Oporowie, budowa basenów na Wojszycach i Oporowie, a także modernizacja „Serca Ołtaszyna”, są dla mnie kluczowymi projektami mającymi na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Wrocławia poprzez promowanie aktywności fizycznej, integracji społecznej oraz dostęp do rekreacji i sportu.

Budowa Centrów Aktywności Lokalnej (CAL)

Projekty CAL na Klecinie i Oporowie mają za zadanie stworzenie przestrzeni, gdzie mieszkańcy tych osiedli będą mogli aktywnie spędzać czas, uczestnicząc w różnorodnych formach aktywności fizycznej i kulturalnej. Centra Aktywności Lokalnej planowane są jako kompleksy wielofunkcyjne, które będą zawierać sale gimnastyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych, a także przestrzenie wspólne do organizacji spotkań i warsztatów. Te nowoczesne obiekty mają na celu wspieranie lokalnych społeczności w organizowaniu i uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

Budowa Basenów na Wojszycach i Oporowie

Zaprojektowanie i budowa nowych basenów na Wojszycach i Oporowie to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców tych dzielnic na dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Nowe baseny mają oferować mieszkańcom możliwość uczestnictwa w zajęciach nauki pływania, aqua aerobiku, czy po prostu możliwość aktywnego wypoczynku i relaksu. Planuje się, że obiekty te będą wyposażone w baseny kryte dostępne przez cały rok, co znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury sportowej miasta.

Modernizacja „Serca Ołtaszyna”

„Serce Ołtaszyna” to centralny punkt osiedla, który planuję zmodernizować w celu stworzenia nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Modernizacja ma na celu nie tylko estetyczną odnowę, ale również wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią mieszkańcom dostęp do terenów zielonych, miejsc do siedzenia i spotkań. Projekt może również zakładać stworzenie strefy dla dzieci, miejsc do uprawiania sportów miejskich oraz punktów z dostępem do bezpłatnego internetu. Modernizacja „Serca Ołtaszyna” ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność tej przestrzeni dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych, stając się miejscem integracji, wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu.

Podsumowanie

Projekty takie jak budowa CAL, nowych basenów oraz modernizacja przestrzeni publicznych są niezwykle ważne dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Dzięki tym inicjatywom Wrocław staje się miastem jeszcze bardziej przyjaznym, aktywnym i integrującym swoją społeczność. Każdy z tych projektów przyczynia się do budowania silnych, zdrowych i zintegrowanych społeczności lokalnych.

Do szybkiej realizacji

Udrożnienie ulicy Orawskiej
5%
Buspas na ulicy Grota Roweckiego
2%
Tramwaj na Jagodno
40%
Odbudowa mostu Brochowskiego przy Strategii i Planowaniu połączeń kolejowych z CPK
1%
Punkt opieki dziennej na osiedlu Bieńkowice
4%
Likwidacja progów na głównych ulicach i zastąpienie fotoradarami
10%